OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAKurator  i syndyk Przedsiębiorstwa Połowów, Przetwórstwa i Handlu „KORAB” Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni (ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000069330, działając na podstawie art. 402 §1-§3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.; dalej jako: „k.s.h.”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Połowów, Przetwórstwa i Handlu „KORAB” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, które odbędzie się w dniu 2.06.2020r. , o godz. 10.00, w Słupsku w budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego  przy ul. Portowej 13b, 76-200 Słupsk ( I piętro sala nr 2 ) z następującym porządkiem obrad:


  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sprawdzenie listy obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zaprezentowanie przez syndyka ofert podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.  
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
  7. Zamknięcie obrad.