Ogłoszenie

[pl_row]
[pl_col col=12]
[pl_text]

Na podstawie uchwały nr 2a Rady Wierzycieli z dnia 2.06.2020r. w postepowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Połowów , Przetwórstwa i Handlu KORAB SA z siedzibą w Gdyni (w załączeniu), syndyk zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości PPPiH Korab z siedzibą w Gdyni , za cenę przewyższającą kwotę 3.320.000 zł netto ( trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2020r. do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Słupsku przy ul. Braci Gierymskich 1/17 .


Oferty należy składać na piśmie, w języku polskim, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ oferta na nabycie nieruchomości w PPPiH Korab SA” .


W przypadku ofert składanych przez osoby prawne oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną reprezentowania tej osoby. Jednocześnie warunkiem skutecznego złożenia oferty, jest wpłata przez oferenta , w terminie do 11 czerwca 2020r., wadium w wysokości 500.000,00 zł na rachunek syndyk nr 04 1020 4649 0000 7302 0180 3550 pod rygorem odrzucenia oferty.


Dokonanie wpłaty, oznacza faktyczny wpływ kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek syndyka.


Pozostałe informacje zawarte są w treści załączonej uchwały.

Treść uchwały 2a z dnia 02.06.2020r

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

[pl_row]
[pl_col col=12]
[pl_text]

Kurator  i syndyk Przedsiębiorstwa Połowów, Przetwórstwa i Handlu „KORAB” Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni (ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000069330, działając na podstawie art. 402 §1-§3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.; dalej jako: „k.s.h.”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Połowów, Przetwórstwa i Handlu „KORAB” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, które odbędzie się w dniu 2.06.2020r. , o godz. 10.00, w Słupsku w budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego  przy ul. Portowej 13b, 76-200 Słupsk ( I piętro sala nr 2 ) z następującym porządkiem obrad:


  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sprawdzenie listy obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zaprezentowanie przez syndyka ofert podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.  
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
  7. Zamknięcie obrad.

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]